کلکسیون فرش

گبه لر بویراحمد

حدود 1900 م ، تمام پشم ، 130 * 226 سانتیمتر ، به لطف دیوید سورگاتو ، گالری میخال ، میلان منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

منبع :