کلکسیون فرش

گبه لر بختیاری

اواسط قرن 19 م ، تمام پشم ، گره متقارن ، 110 * 370 سانتیمتر ، مجموعه منیژه منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

منبع :