نمایشگاه ها و همایش ها

گزارش تصویری از افتتاح نمایشگاه و فروشگاه فرش خانم دکتر خانجانی در شهرستان گنبد کاووس

منبع : مفیدی