کلکسیون فرش

گبه لر کهکیلویه

ربع چهارم قرن 19 م ، تمام پشم ، 3 پود ، گره متقارن ، 135 * 210 سانتیمتر ، مجموعه منیژه منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

منبع :