کلکسیون فرش

گبه لر کهکیلویه

ربع چهارم قرن 19 م ، تمام پشم ، 5 پود ، گره متقارن ، 136 * 223 سانتیمتر ، مجموعه شخصی منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

منبع :