کلکسیون فرش

گبه لر کهکیلویه

ربع سوم قرن 19 م ، تمام پشم ، گره متقارن ، 124 * 269 سانتیمتر ، مجموعه منیژه منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

منبع :