کلکسیون فرش

گبه لر بختیاری

ربع سوم قرن 19 م ، تمام پشم ، 6 پود ، گره متقارن ، 108 * 282 سانتیمتر ، مجموعه منیژه منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

منبع :