کلکسیون فرش

گبه لرهای ایلات خمسه فارس

ربع آخر قرن 19 م ، تمام پشم ، 137 * 343 سانتیمتر ، به لطف دیویدسورگاتو ، گالری میخال ، میلان منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

منبع :