کلکسیون فرش

گبه لر بختیاری

اواخر قرن 19 م ، گره از پشم روی تار و پود نخ ، 113 * 232 سانتیمتر ، مجموعه منیژه منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

منبع :