کلکسیون فرش

گبه چهارمحال

اواخر قرن 19 م ، گره از پشم روی تار و پود نخ ، 135 * 222 سانتیمتر ، به لطف دیوید سورگاتو، گالری میخال، میلان منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

منبع :