کلکسیون فرش

گبه چهارمحال

نیمه اول قرن 20 م ، گره از پشم روی تار و پود نخ ، دو پود ، گره متفارن ، 200 * 380 سانتیمتر ، مجموعه شخصی منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

منبع :