دستگاه ، ابزار و نحوه قالی بافی

قشو چیست؟

قشو یا شانه عبارت است از ابزاری کمانی شکل از جنس فلز یا چوب که برای ایجاد هماهنگی در طول ساق گره های زده شده در هر  رج یا چند رج  یکباربکار می رود.

بعد از بافت هر رج و پود کوبی آن قبل از قیچی کاری با استفاده از قشو یا شانه پرزها را شانه نموده تا مقدار و اندازه واقعی پرزها مشخص گردد سپس اقدام به قیچی کاری یا همان پرداخت اولیه می نماییم. بنابراین هدف اصلی از قشوکاری و شانه نمودن پرزها آن است که ساق گرهها از  یکنواختی و نظم برخوردار باشد.

عبدالله احراری

منبع :