دستگاه ، ابزار و نحوه قالی بافی

آموزش بافت گلیم

برای گلیم های چا کدار دقیقا بر روی همان کاغذ های فرش طراحی می شود اما هرچه رگ کاغذ بالاتر باشد بهتر است مثلا کاغذ 140 رگ رگ در کاغذ یعنی چارک رجشمار مثلا کاغذ 180 رگ یعنی کاغذ مناسب برای طراحی فرش رجشمار 45 نکات مهم در طراحی گلیم چاکدار.

نقوش این نوع گلیم هندسی می باشد البته نقوش مخصوص به خود دارد که بعدا راجع به نقوش هر منطقه بحث می شود اما هر نقش هندسی را می توان با این گلیم بافت
2- این نوع گلیم دارای محدودیت در نقشه می باشد 
به علت اینکه این گلیم دارای چاک می باشد در نقشه نباید بیش از سه خانه کوچک عمودی طول داشته باشد و اگر این طول بیش از این باشد چاک زیاد می شود واز استحکام و زیبایی گلیم می کاهد.در قسمت افقی هیچ محدودیتی وجود ندارد. (تصویر شماره 1 )

برای رفع این محدودیت معمولا به جای یک خط ممتد عمودی طرح شانه را در کناره ها کار می کنند.(تصویر شماره 2 ) در تصویر قسمت قبل که بافت گلیم بود هم این طرح در کناره مشاهده میشود.
3- بهتر است در طراحی به این نکته دقت شود که طرح ها هرچه کمتر تک خفتی باشند بهتر است زیرا استحکام گلیم را بالا می برد.با همان تعداد خانه کوچک می توان طرحی متناسب ساخت نمونه این کار را در تصویر شماره 3 می بینید.
تصویر رنگی متعلق به نحوه رد شدن پودها و جای چاک را مشخص می کند. 

با بررسی و دیدن گلیم های چاکدار نقوش این نوع گلیم را بهتر خواهید شناخت . بعد از بحث فن شناسی گلیم به این مقوله هم خواهیم پرداخت.

گلیم پود رو ساده تار مشترک

نام های دیگر این نوع گلیم متصل و تک قلاب هم می باشد.
در این نوع بافت محل جدا سازی رنگ ها ه وسیله یک تار مشترک بین دو رنگ می باشد یعنی یک تار به عنوان خط اتصال دو رنگ در نظر گرفته می شود و هر رنگ به ترتیب دور این تار پیچیده می شود.
این بافت مشابه بافت چاکدار است با این تفاوت که پودهای هر قطعه رنگ به دور یک تار پیچیده میشود. از این رو شکافی بین رنگهاپدید نمیآید. بنابراین نقشها را به صورت عمودی وبدون آن که برای حفظ ساختار بافت ناگزیر به ایجاد پلکان یا کنگره در بافت باشند ترسیم میکنند. 
در واقع می توان از این روش برای راه حلی برای محدودیت خط های عمودی گلیم چاکدار هم دانست.
همانطور که در تصویر مشاهده می کنید آن تاری که به صورت مشترک گرفته می شود هنگام اتمام بافت همان تار یک در میان رنگ دو طرف را دارد

 

نویسنده :مرضیه صحت

منبع :