اخبار فرش

انتصاب های تازه در مركز ملی فرش ایران

سرپرست مرکز ملی فرش ایران با صدور احکامی جداگانه برخی از مدیران و مشاوران این مرکز را تعیین کرد. حمید کارگر؛  با صدور احکامی جداگانه محسن حسن زاده  را به عنوان معاون امور تولید، سیدمحمد ویسیان را به سمت سرپرست معاونت تحقیقات و آموزش، کاملیا قلمزن نیکو را به عنوان مشاور در بخش آمار و اطلاعات، سیدحسن رییس زاده را به عنوان مدیر نمایشگاه ها و جشنواره های داخلی و محمدرضاسیف اللهی را به عنوان مشاور امور حقوقی منصوب کرد.

منبع :