دستگاه ، ابزار و نحوه قالی بافی

آموزش بافت قالی (بخش چهارم)

این دار در جایی ثابت قرار دارد و به دلیل جاگیری كمتر معمولاً در گوشه ای از فضای موجود قرار می گیرند. دار عمودی به سه نوع دار تقسیم بندی می شود.

 

1- دار ثابت: در ساختمان این دار، محلی برای حركت بافت نیست و بافنده خود، به وسیله نردبانهایی كه به دو طرف دار بسته شده اند و به بالا می روند تغییرجا می دهد. دار ثابت از ابتدایی ترین انواع دار است. در این نوع دار فرش به اندازه کمترازكادر داخلی دار بافته می شود.

2دار تبریزی: این نوع دار متداول ترین نوع دار عمودی است، در كار كرد این دار بافنده تغییر جا نمی دهد.دو

چوب دارد:تحتانی (زیردار) و فوقانی( سردار) . سردار به وسیله پیچ و مهره قابل حركت است.

 در مواقع ضروری، دار شل می شود و پس از برگرداندن قسمت بافته شده به پشت، دوباره دار محكم می گردد. با این دار می توان کمترازدو برابر اندازه آن بافت. در حال حاضر این دارها با پیچ و مهره و به صورت آهنی ساخته می شوند كه اصولی تر است. دارهای كوچك را می توان تمام فلزی ساخت، اما دارهای بزرگ به دلیل سنگینی، اشكال حمل و نقل و همچنین كنترل ایست آن همچنان از چوب ساخته می شوند.

3- دار گردان: در این نوع دار، نخ به سردار و زیر دار پیچیده می شود و از شروع بافت به تدریج از سردار باز و بافته می شود سپس به زیر دار بر می گردد. با این نوع دار می توان طول تارها، در نتیجه طول فرش را به مقدار كه می توان رساند، در این روش بافت، آنچه بافته شده است، به دلیل پیچیده بودن قابل رؤیت نیست و بعد از اتمام كار، بافته از دار باز می شود و قابل رؤیت است.

تهیه و گرداوری:ذوالفقاری،احراری

ادامه دارد...

منبع :