کلکسیون فرش

طرح ابتکاری یک چهارم

طرح ابتکاری یک چهارم که توسط بافندگان ناحیه ی نهاوند بر روی یک قالیچه ی ذرع و نیم پیاده شده است. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :