اساتید فرش

منتخبی از شاهکارهای گلیم هرسین کرمانشاه حاصل تلاش هنری استاد فیروز ناصری هرسینی

منبع : فیروز ناصری هرسینی