اساتید فرش

نفایس گلیم هرسین کرمانشاه حاصل تلاش استاد فیروز ناصری هرسینی قسمت دوم

یکی ازقدیمی ترین گلیم هرسین قدمت بیش از 150سال

ترکیب رنگ جدید

کارتلفیقی

قدیمیترین آثارباستانی هرسین گوردخمه اسحقوند

منبع : فیروز ناصری هرسینی