نواحی و مناطق قالی بافی

فرش جیریا

در چهل کیلومتری شمال اراک روستایی وجود دارد که فرش های خوش بافت و رنگش از دو قرن پیش تاکنون زبانزد همگان است. صدای شانه زدن های زنان جیریا و ساروق را وقتی می شنوی بر این باور می رسی که فرش دستباف ایرانی هنوز زنده است و در انتظار برنامه مسئولین برای رونق دوباره .در این روستا زنان و مردان در کنار هم فرش می بافند.

خبرگزاری شبستان

منبع :