کلکسیون فرش

پرده ای تصویری در گنجینه آستان قدس رضوی

طـــرح  : تصویری تاریخ بافت : اوایل قرن 13 شمسی محل بافت : تبریز (هریس )

 

تاریخ بافت:اوایل قرن 13ه- ش

اهـداکننده : حاج محمد نوبری

نوع گره : متقـارن

رجشمار:45 گره در7سانتی متر  

جنس تـاروپود  : ابریشـم

جنس پـرز : ابریشـم

ابعاد : 145 × 316 سانتی متر

این قالی پرده ای والان داردرقسمت فوقانی متن خود با شاخه های گل ،درخت هاودرختچه مزین شده است ودرقسمت میانی تصویریک زن باپرنده ای (طوطی)دربغل بصورت نشسته ودرپایین متن ،زنی باابزارموسیقی درمیان درختچه هاوشاخه های گل بصورت قرینه در2 لت پرده نقش شده است.والان پرده باهمان سبک وسیاق تزئینات درون متن ولبه های آن دالبرباریشه های بلندتوربافی شده وجلوهای زیبا به قالی داده است .

منبع :