دستگاه ، ابزار و نحوه قالی بافی

تکنیک و مراحل بافت نگاره مریمی در گلیم هرسین

استاد فیروز ناصری هرسینی

نگاره مریمی میتواند ۷ویا۹جفت باشد که ابتدا سه جفت را درمحل مناسب ،درگلیم که میخواهیم  نقش را ببافیم انتخاب میکنیم

ازطرفین سه جفت اضافه میکنیم یک جفت هم دروسط جمع هفت جفت

مراحل لحظه به لحظه بافت

جهت یادآوری عزیزان بافت نقوش ونگاره ها درگلیم هرسین کلاذهنی است وباالهام ازمحیط اطراف است

این گلیم درحاشیه ازنگاره چنگ گربه بافته شده مت وترنج کلا از نگاره مریمی هفت جفتی با دوچشم جداازهم بافته شده که مورد کاربردی استفاده ازنگاره مریمی است

این نگاره مریم دوطبقه و۹جفتی است که دوچشم صورتی وسبز آن دوجفتی است

منبع : استاد فیروز ناصری هرسینی