کلکسیون فرش

قالیچه ی گل فرنگ اصفهان

زمینه و حاشیه ی این قالیچه ظریف بافت اصفهان که با نقش گل فرنگ آراسته شده به گونه ای خاطره بهشت عدن را به اذهان می آورد. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :