اخبار فرش

تقارن طولی و عرضی حواشی نقشه فرش و نحوه محاسبه

استاد علی فرد طراح فرش قم

دوستان از مهمترین واساسی ترین کارها قبل از طراحی حساب کردن به اصطلاح بروبرگشت یاواگیره حاشیه هاهستش

حساب کردن حاشیه به این دلیل حساس هستش که چنانچه قرارباشه حاشیه پهن کارمون رو سرخودبکشیم که هیچ

ولی اگرقرارباشه حاشیه پهن کار رو فقط پایین کار بکشیم که مرسوم هست واز قدیم هم به همین مدل کارشده بایدحساب کنیم که پس از رفت وبرگشت چندباره دقیقا وسط فرشمون از بغل (که به بغل رو مشهوره)باوسط حاشیه پهن یا وسط یکی از واگیره ها دربیاد.

در تصویرزیر میتوانید این گفته ها رو ببینید

دوفلش قرمز رفت وفلش آبی برگشت واگیره ماست ومیبینید که وسط یکی از واگیره ها دریک خط است با وسط متن وبوم قالی.وبه گفته دیگربالا پایین تراز وسط فرش نیست.که عیب بزرگی در فروش وزیبایی فرش است

شاید دوستان بفرمایند خب رفت وبرگشت رو در پایین حساب کرده ودر بغل هم همان را میبافیم

شاید در بعضی از ابعادواندازه ها که عرض کاربا قدکار از یک مضرب مشابه باشد شاید درست دربیاید مثلا عرض ۱۰۰خانهیا۱۰۰۰گره وقد۱۵۰خانه و۱۵۰۰گره

ولی اگرعرض فرش ۱۰۲خانه وقدفرش۱۵۳خانه بود آیابازهم در رفت وبرگشت سلامت کارحفظ میشود ..مطمعنا نه واین کار ناقص خواهدشد که مستلزم اینست که یا نقاش وسط کار را جدا طراحی کند یا رفوکار بالای کار که حاشیه تمام میشود ترمیم کند در دوصورت هزینه اضافه ومشکل است

خب دوستان هر عرضی با هر قدی از فرش را میتوان با یک واگیره یعنی همان نقشه حاشیه پایین در آورد .سوال اگر قد با عرض در مضرب شراکتی نبودن مثلا صدخانه عرض وصدوپنجاه قد را میتوان به ۴عددواگیره ۲۵خانه از عرض و۶عدد از قد حساب کرد ولی ابعاد با اندازه غیر هم مضرب را چگونه بکشیم.

طبق این فرمول

خب دوستان در اشل کوچک این کار را عملی میبینید

فرض کنید این ربع فرشی است به مقیاس یک به ده یعنی شش متری مثلا که عرض میشود ۲۲۰وقدمیشود۳۰۰حالا این دو مضرب هم نیستن چه باید کرد

قسمت سبزیعنی xرا از قسمت قرمزیعنیy  کم میکنیم

جواب میشود ۴۰

این عدد ۴۰ مقدار واگیره ماست

میبینیداگرقسمت سبز را سرجایش بگذاریم مقدار باقیمانده ۴۰ خانه یا گره است

خب حالا میتوانیم یا با همان قسمت باقیمانده بروبرگشت طراحی کنیم یا اگربزرگ بود آن را دو واگیره حساب کنیم

میبینیدکه از قد سه ۴۰خانه واگیره افتاده وگل گوشه ۲۰خانه مونده واز عرض هم دو واگیره ۴۰ خانه افتاده وگل گوشه دقیقا ۲۰ خانه مانده وسلامت واگیره وزیباییه آن حفظ شده.

منبع : استاد علی فرد طراح فرش قم