کلکسیون فرش

دست بافته ای به نام بهشت

دست بافته ای زیبا و دل انگیزی که اطلاق نام بهشت بر آن چنان اغراق آمیز نیست. اثر بافندگان چیره دست اصفهان ، علاوه بر تار و پود ابریشمی که زیر بنای این اثر بدیع بوده اند ، گل ها و نگاره های طرح نیز با الیاف ابریشمی محاط شده اند که به این گونه در متن فرش به صورت برجسته نمایان شده اند. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :