کلکسیون فرش

قالی مربع بزرگ جوشقان

قالی مربع به اندازه های 763 * 739 سانتی متر با طرح خاص و غیر متعارفی که در سال 1268 هجری قمری آن چنانکه از کتیبه های فوقانی فرش بر می آید به دستور حاجب الدوله در جوشقان بافته شده است. این قالی به موزه کاخ گلستان تعلق دارد. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :