رنگ و رنگرزی

دستورالعمل رنگرزی پشم با دستگاه بوبین رنگ کنی

استاد سید عباس سجادی

بوبین های شل پیچ شده را بار گذاری کنید

به L:R دستگاه توجه کنید

دمای آب را به 55 سانتیگراد برسانید

سه درصد صابون مول 10 یا 11 و نیم گرم بر لیتر سختی گیر همراه -مثل تری پلی سولفات آمونیم به دیگ اضافه کنید

ماکزیمم قدرت موتور را اعمال کنید

1400 دور را تنظیم کنید

پمپاژ از داخل به بیرون باشد

نیم ساعت در همین دور موتور با 1400 دور در دقیقه کار کند

اکنون سیخچه بوبین در داخل دیگ بماند اما آب را وکیوم کنید

مجددا بعد از تخلیه کامل دیگ -آنرا حجم گیری کنید

با دمای 50 درجه بوبین ها با آب خالص آبکشی شده و تایم نیم ساعت است

اگر آب کدر بود باید دوباره این کار انجام شود تا آب -شفاف شود

آب را تخلیه کرده حجم گیری کنید

با تزریق در دور بیرون سولفات سدیم و یکنواخت کننده و اسید را به دیگ اضافه کنید

در عمق روشن ph5 و در عمق سیر ph4 تنظیم شود

حال مراحل به این ترتیب است

ورود کالا

تزریق مواد تعاونی بعد از 15 دقیقه

تزریق رنگزا بعد از پانزده دقیقه دوم

و شروع افزایش دما که در فام روشن 1m/1cاست در فام تیره یک و نیم درجه بر دقیقه است

این شیب را برای رنگ راکتیو طراحی کردیم

در فامهای روشن نگهداری در دمای جوش نیم ساعت است و نیازی به شستشوی قلیایی نیست

اما در فامهایی با عمق یک درصد کالا حتما این کار ضروری است یک حمام با دودرصد آمونیاک و سپس خنثی سازی با اسید استیک و آبکشی

توسط آبگیرهای بدون لبه و درب هیدرولیک بوبین ها آبگیری میشوند تا حدی که فقط نم داشته باشند

کلاف ها به خشک کن رادیو فرکانس رفته و پایان رنگرزی!

منبع : استاد سید عباس سجادی