دستگاه ، ابزار و نحوه قالی بافی

بافت تابلو فرش/ بریدن و پایین آوردن قالی از دار

اگر عملیات بافت قالی مطابق نقشه ادامه یابد نقشه به طور کامل پیاده خواهد شد.

 

 

پایین کشی فرش :

 

پس از اینکه رج به رج قالی برابر روش های بافت بافته شد و به اصطلاح بالا آمد، قالی نقش می گیرد و زمانی می رسد که برای ادامه بافت، قالی باید پایین کشیده شود. در چنین حالتی طبق پایین کشی در دستگاههای ترکی و یا دستگاههای فارسی قالی پایین کشیده شده بافنده مجدداً مشغول بافت می شود.

 

اگر عملیات بافت قالی مطابق نقشه ادامه یابد نقشه به طور کامل پیاده خواهد شد. حال مانند ابتدای قالی، گلیم بافی، ملیله بافی و زنجیره بافی قالی انجام شده، سپس لحظه ای فرا می رسد که می بایست قالی از دار بریده شده پایین آورده شود.

 

پایین کشی یعنی پایین کشیدن قالی ازدار،‌ هنگامی که قالی به اندازة لازم، به طورمعمول نزدیک یک سوم «بالا آمد» اگردارثابت باشد نخهای تار را آزاد می کنند واگر نوردهای دار متحرک باشد گوه ها را شل می کنند وبخش بافته شده قالی با پیچاندن به دور زیردار پایین می کشند تا دنبالة کاردردسترس باشد وبافنده بتواند با تسلط به آخرین رج بافته شده به بافت قالی ادامه دهد. فرش را پس ازپایان بافت ازدار پایین می‌کشند،‌که به آن نیز « پایین کشی » می گویند.

بریدن و پایین آوردن قالی از دار:

شیوه بریدن به این شکل است که ابتدا بوسیله خط کش سرتاسر عرضی چله اضافه بالای قالی به فاصله 10 تا 15 سانت (برای منظور نمودن سر ریشه قالی) بالای زنجیره بافی را به صورت یک خط مستقیم علامت می زنند (در واقع محل بریدن را مشخص می نمایند) سپس کمی چله ها را شل نموده و به وسیله قیچی 5 سانتیمتر به 5 سانتیمتر چله ها را از کناره ها و وسط قالی به تناوب قیچی می نمایند تا همه چله ها به طور یکنواخت بریده شود. اگر در این کار دقت نشود ممکن است معایبی مثل سرکجی در قالی بوجود آید.

شبکه اطلاع رسانی دانا

 

منبع :