اخبار فرش

ترویج استفاده از پشم دستریس باعث ارتقای کیفیت قالی ایران خواهد شد

پیش کسوت وفعال بازار فرش تهران استاد سیف محمدی در گفتگو با مشاور انجمن فرش ایران خواهان ترویج وزمینه سازی استفاده هرچه بیشتر قالیبافان وتولید کنندگان فرش پشم دستریس ایران شد .

 وی به فعالیتهای گروه دستریس ایران که تحت نظارت و مدیریت خود ایشان فعالیت می کند اشاره کرد واظهار داشت که هم اکنون برای بافت قالی 25 تا 40 رج خامه دستریس تولید می کنیم که بسته به کیفیت پشم مصرفی و دقت در ریسندگی هر کیلو بیست تا بیست وچهار هزار تومان قیمت دارد .استاد سیف محمدی اظهار داشت که ریسیدن خامه قالی در سیستم دستریس با استفاده از دوک (جلک) یا چرخ ریسندگی انجام می گیرد که طبعا استفاده از چرخ باعث یکنواختی بیشتر خامه ریسیده شده خواهد شد.

انجمن فرش ایران

 

منبع :