کسب و کار

بازاریابی قالی قسمت پنجم(اصول و فنون مذاکره)

مهندس حسین بید آبادی صادر کننده قالی دستباف

 

قسمت چهارم:
http://www.iran-carpet.com/fa/blog/detail/13534

قسمت سوم:
http://www.iran-carpet.com/fa/blog/detail/13376

قسمت دوم:
http://www.iran-carpet.com/fa/blog/detail/13339

قسمت اول:
http://www.iran-carpet.com/fa/blog/detail/13277

منبع : مهندس حسین بید آبادی صادر کننده قالی دستباف