رنگ و رنگرزی

ساده ترین راه شناخت رنگزای ناشناس برای رنگرزی الیاف پشم

سید عباس سجادی

مقداری از رنگ را با تعیین وزن حل کنید و نمونه ای مثلا با عمق یک دهم در صد رنگرزی کنید بدون حضور اسید

جذب کامل است :

پس یا سوپر میلینگ است یا متال کمپلکس 1:2 نمونه را با قطره ای صابون آنیونی و آب پاک بجوشانید 5 دقیقه اگر رنگ نداد سوپر میلینگ است و اگر کمی رنگ داد متال است

جذب خیلی کم است :

یا leveling است یا متال کمپلکس 1:1 یا milling اگر در حضور آب پاک و جوش همه رنگ پایین آمد leveling یا milling است و اگر کمی از رنگ ماند و با هیدرو سولفیت هم با سختی رنگبری شد متال 1:1 است

اگر در حضور اسید و ph چهار تا پنج رنگی را با عمق سه در صد رنگرزی کردید و بعد شسته با دودرصد آمونیاک و در آب جوش اعمال کنید و رنگ از نخ جدا شد و بعد در آب جوش تنها دیگر رنگی نداد

منبع : سید عباس سجادی