کلکسیون فرش

پرده ای ترنجی در گنجینه آستان قدس رضوی

طرح  : ترنجی تاریخ بافت : اواخر قرن 13 شمسی محل بافت : كرمان

 

بافنده : کارگاه تولیدی محمدارجمند كرمانی

اهـدائی: محمدارجمند كرمانی

نوع گره : نامتقارن

رجشـمـار : 45 در 5/6 سانتیمتر سانتی متر

ابعاد : 270 × 315 سانتی متر   

جنس تـار و پـود : پنبـه

جنس پـرز : پشـم

این قالی بعنوان پرده ،درورودی درب های حرم مطهرامام رضاعلیه السلام مورد استفاده قرارمی گرفته است ودارای طرحی واگیره ای است که ازتکراراین واگیره هاشمسه های درمرکز ودورتادورمتن شکل گرفته است ودربین شمسه هاترنجی چهارپرنقش شده واطراف این ترنج ها وشمسه هاراگلهای شاه عباسی وختایی چون بندهای منظم ویکنواخت فراگرفته است .

منبع :