اخبار فرش

تعیین هیات مدیره جدید شرکت سهامی فرش ایران

ترکیب جدید هیات مدیره شرکت سهامی فرش ایران انتخاب و معرفی شدند.ترکیب جدید هیات مدیره شرکت سهامی فرش ایران انتخاب و معرفیبه گزارش روابط عمومی شرکت سهامی فرش ایران، با انتخاب بانک تجارت به عنوان متولی جدید این شرکت، اعضای حقیقی زیر به عنوان هیات مدیره منصوب شدند:

 

- محمدرضا عابد به نمایندگی شرکت سامان ایرانیان (عضو موظف)

 

- حسام الدین نوریان به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت (به عنوان عضو موظف)

 

- رحمت اله رهنما استکی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ایرانیان (عضو غیر موظف)

 

- سعید جمشیدی به نمایندگی بانک تجارت (عضو غیر موظف)

 

- فیصل مرداسی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان (عضو غیر موظف)

 

گفتنی است آقایان رحمت اله رهنما به عنوان رییس، سعید جمشیدی به عنوان نایب رییس و محمدرضا عابد به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند.

مرکز ملی فرش ایران

منبع :