کلکسیون فرش

سجاده ای عریض بختیاری بی بی بافت

سجاده ای عریض به اندازه های 159 * 200 سانتی متر کار بافندگان بختیاری که به لحاظ مشخصات بافت خوب و تعادل و درخشش رنگ ها ، آن را بختیاری بی بی بافت می نامند. منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :