در حاشیه

قالی ایران و وظیفه خطیر ایرانیان(4)

بنابرآنچه گفته شد ریشه اصلی مشکلات وچالشهای قالی ایران در چگونگی وروند تولید آن است. 

به مصداق عبارت « از ماست که بر ماست » باید در بخش اعظم چالشهای فرا روی فرش ایران را درفرایند تولید آن دانست براستی گلوگاههای اصلی تولید وبافت قالی کجاست؟ انتخاب مواد اولیه، انتخاب طرح ونقشه ، بافت ،تکمیل وچگونگی فروش می توانند مهمترین نکات کلیدی دربافت وتولید قالی باشند. قالیبافی شغلی فصلی و خانگی است این موضوع از منظردفاع از کلیت قالی که میتواند مکمل فعالیتهای کشاورزی ودامداری باشد. امر مثبت وقابل دفاعی است اما از زاویه اینکه خانگی بودن تولید قالی باعث میگردد عملا نتوان اشراف کاملی برتولید آن داشت بعلاوه آن که همین موضوع باعث میگردد بافندگان کمتری بصورت حرفه ای درکارگاههای قالیبافی باقی بمانند وهر روز شاهد تغییرات نیروی انسانی در بافت قالی باشیم واین تغییرات شدید نیروی انسانی در کارگاههای قالیبافی خانگی که بدلایل مختلف انجام میگیرد باعث میگردد که عملا در تولید فرشهای کیفی ومرغوب دچار مشکل باشیم. از طرف دیگر در زنجیره تولید قالی دهها رسته شغلی وجود دارد که همگی این رشته ها حداقل در کوتاه مدت دارای منافع یکسانی نمی باشند واحد پشم ریس تلاش می نماید در جهت ریسیدن به منافع مادی بیشترتا جای ممکن از مواد اولیه ارزانتراستفاده نماید،در کارگاه رنگرزی نیز بهمین دلیل تلاش میگردد تا سرحد ممکن از مواد رنگزای پست ونامرغوب استفاده شود ،به همین ترتیب مشاغل دیگری همانند چله دوان ،پرداخت زن و...وجود دارد که کیفیت عملکرد آنان رابطه معنی داری بر درامد تولید کننده قالی دارد.نیم نگاهی به آنچه در کارگاههای رنگرزی وریسندگی پشم می گذرد موید همین نکته است. استفاده از مواد رنگزای شیمیایی وبلاخص مواد رنگزای اسیدی لولینگ در کارگاههای رنگرزی عرضه انواع نخها ی خامه ای غیر استاندارد اعم از پشم ودباغی شده ، ابریشم کجین وحتی الیاف مصنوعی بصورت روز افزون برای کارگاههای قالیبافی ادامه دارد وبرخی تولید کنندگان قالی آگاهانه یا نا آگاهانه از این مواد اولیه نامرغوب استفاده می نمایند .در نتیجه در شرایط فعلی که دیگر بسیاری از بافندگان مواد اولیه خود را بصورت آماده از بازار تهیه می نمایند چالش عمده از همین مرحله شروع می شود.

ادامه دارد...

مشاور فرهنگی انجمن فرش ایران

منبع :