تاریخچه فرش

بررسی صد سال سهم فرش در اقتصاد ایران(هشتم)

 آمار قالی بافان  بر طبق  آمار وزارت  کار (تهیه  شده  در سال  1328) تعداد  کارگران قالی باف  در حدود128973نفر بوده  است لیکن به موجب آماراداره کل آمارعمومی (تهیه شده در ســال 1335) جمع کل شاغلین قالی بافی بیش از10ساله در88 حوزۀ درحدود166283 نفر بوده  است 

که ترکیب  آن به  قرار زیر است .

کارفرما

707          نفر

بافندگی  که  برای  خود کار می کنند            

53937      نفر

مستخدم   دولت                                         

3376        نفر

مزد بگیر                                                

93933      نفر

کارکنان  خانوادگی  بدون مزد                  

12501      نفر

اظهار نشده                                               

378          نفر

 

که با توجه به نسبت 40 درصد کارگران خردسال(نسبت کارگران خردسال به بزرگسالان درآمارسال1328)تعداد کارگران قالی باف در 88 حوزۀ مزبوربه تعداد 232796 نفر تخمین زده می شود. دراین مورد توجه به تعداد و نسبت کارگران قالی باف  در شهرهای عمدۀ قالی بافی نیزکه ازآمارمستخرجۀ سال1335به دست آمده است ضروری  است . 


جدول 12- تعداد و نسبت  کارگران  قالی باف  در شهرهای  عمدۀ  قالی بافی که از


آمار مستخرجۀ « سال 1335 »

ردیف

حوزه

جمع شاغلین از ده سال به بالا

جمع شاغلین قالی باف

درصد

1

تبریز

181017

15525

5/8

2

اصفهان

195063

1043

53

3

مشهد

165504

46

27

4

شیراز

118570

3992

3/3

5

همدان

127368

6952

4/8

6

قم

47962

1840

8/3

7

یزد

105692

11200

10

8

اردبیل

75933

2128

8/2

9

کرمان

50185

11121

22

10

زنجان

121542

4272

5/3

11

کاشان

72741

20162

27


جدول 13-  مزد بگیرهای  10 ساله  به  بالا  در مراکز  مزبور

ردیف

حوزه

جمع مزد بگیرها در قالی بافی

جمع مزد بگیرها

درصد

1

تبریز

12785

85150

15

2

اصفهان

870

103211

84

3

مشهد

3286

84244

40

4

شیراز

1615

49541

2/3

5

همدان

منبع :