تاریخچه فرش

بررسی صد سال سهم فرش در اقتصاد ایران(نهم)

صادرات فرش وضع بازار فرش دستباف در آمریکا: با بررسی هایی که به عمل آمده است تقریباً 20 درصد از مجموع درآمد قابل مصرف افراد در آمریکا برای خرید فرش (اعم از داخلی و یا خارجی) مصرف می شود و بر طبق آمار موجود این رقم سال به سال رو به افزایش است.

از میزان مذکور 94 درصد آن را محصول داخلی ( که تماماً فرش ماشینی است)  تامین کرده و 6 درصد بقیه (از لحاظ قیمت) واردات بوده است. هر چند که در مقام مقایسه رقم 6 درصد بسیار کم به نظر می رسد ایکن به لحاظ وسعت یازار امریکا همین میزان نیز واجد اهمیت زیادی بوده و بالغ بر 30 میلیون دلار می گردد. جدول زیر تولیدات داخلی فرش را با واردات آن بر حسب واحد یکهزار یارد مربع نشان می دهد.

 

سال

تولید داخلی

واردات فرش ماشینی و دستباف

جمع

1950

766/64

607/3

373/68

1952

097/73

761/3

858/76

1953

611/79

592/4

858/76

1954

477/85

349/4

826/89

1955

280/110

222/6

502/116

1956

285/118

094/7

379/125

1957

746/124

244/7

990/131

1958

801/130

121/8

922/138

 

 

ضمناً میزان واردات فرش ماشینی ئر ارقام فوق همواره از میزان واردات فرش دستباف زیادتر بوده است. جدول زیر میزان واردات فرش دستباف و ماشینی را به آمریکا نشان می دهد.

فرش ماشینی

فرش دستباف

جمع انواع فروش وارده

سال

مقدار به هزار

یارد مربع

مبلغ

به هزار دلار

مقدار به هزار

یارد مربع

مبلغ

به هزار دلار

مقدار به هزار

یارد مربع

مبلغ

به هزار دلار

1950

032/2

784/10

575/1

412/12

607/3

196/23

1952

603/2

132/10

158/1

000/9

761/3

132/19

1953

321/3

889/12

271/1

653/8

592/4

542/21

1954

993/2

545/11

356/1

628/8

349/4

173/20

1955

154/4

899/14

168/2

484/10

222/6

383/25

1956

702/4

161/17

392/2

910/10

094/7

071/28