تاریخچه فرش

بررسی صد سال سهم فرش در اقتصاد ایران(دهم)

وضع بازار فرش دستباف ایران در آلمان مقدمتاً بایستی گفت که 16 درصد کل مصرف فرش در آلمان از کشور ایران صادر می شود و این میزان معادل 3 برابر صادرات فرش ایران به آمریکا می باشد. در سال های اخیر میزان صادرات فرش آلمان مرتباً رو به افزایش بوده است.

چنانچه در سال 1959 بیش از 6 برابر سال 1953 و سه برابر سال 1955 فرش ایران به آلمان صادر شده است. قبل از این که آماری در خصوص وضع بازار فرش در آلمان داده شود ذکر این نکته لازم است که در سال 1959 در حدود 63 میلیون مارک (15 میلیون دلار) فرش ایران به المان صادر شده است که این میزان در حدود 5/12 درصد کل صادرات ایران به استثنای نفت بوده است.


جدول 15- درصد تولید ملی آلمان که صرف خرید قالی می شود (به میلیون مارک)

سال

تولید ملی آلمان

مصرف فرش

نسبت مصرف فرش به تولید ملی

1954

153950

-

-

1955

175600

286424

63/1  در هزار

1956

193400

328316

69/1  در هزار

1957

209600

367284

75/1  در هزار

1958

222300

367819

65/1  در هزار

1959

-

388470

-

 


جدول 16- ارزش میزان تولید فرش آلمان

سال

به میلیون مارک

1955

260224

1956

289135

1957

309913

1958

293002

1959

288497


 


جدول 17- واردات فرش دستباف به آلمان (به میلیون مارک)

سال

جمع واردات

واردات از ایران

نسبت واردات از ایران به واردات از کلیه کشورها

1953

11

10

9/90    درصد

1954

16

15

7/93    درصد

1955

23

22

6/95    درصد

1956

33

30

9/90    درصد

1957

46

42

3/91    درصد

1958

55

47

9/97    درصد

1959

75

63

84    درصد

 


جدول 18- آمار واردات و مصرف فرش در آلمان (به میلیون مارک)

سال

جمع واردات

واردات از ایران

نسبت واردات از ایران به واردات از کلیه کشورها

1954

28289

-

-

1955

41567

286454

5/85   درصد

1956

55485

328316

83   درصد

1957

منبع :