اخبار فرش

قسم به قلم

روز خبرنگار بر شما گرامیان مبارک

خبرنگاران وجدان بیدار جامعه خویش هستند چرا که همواره در بطن جامعه زندگی می کنند و سلامت ملی، فرهنگی و فکری هر جامعه ای مرهون تلاش های شبانه روزی آنهاست، از همین روست که روز خبرنگار وامدار و ادای دین به همه آنانی است که همراه با تهیه گزارش، تصویر و خبر و در پس گزارش ها و تصاویر زیبایشان با همه هستی خویش به دفاع از ارز ش های  متعالی این مرز و بوم برخاسته اند.
دنیای امروز را دنیای ارتباطات و جامعه اطلاعاتی می خوانند و بی شک مهم ترین رکن آن خبرنگاران و صاحبان قلم در عرصه رسانه هاهستند .
روز خبرنگار، فرصت ارزشمندی ست برای ادای سپاس و احترام به همه خبرنگاران فعال و پر تلاش کشور. بر خود واجب می دانم این روز عزیز را به طور ویژه به یاران رسانه، به خصوص خبرنگاران مرتبط با حوزه فرش دستباف ایران، تبریک بگویم .
فرش ایرانی نگین و گوهر دیرسال فرهنگ و تمدن این دیار است که انعکاس رخدادهای مرتبط با آن جز به مدد همراهی خبرنگاران ممکن نخواهد بود . همچون سال های قبل مرهون و خرسند به اطلاع رسانی دقیق و سریع این بزرگواران خواهیم بود .
روز خبرنگار بر شما گرامیان مبارک

منبع : مرکز ملی فرش