نقوش و طرح های فرش

سیر تحول نقش ماهی در فرش(بخش سوم)

آنالیز طرح های مناطق مختلف در مورد آنالیز منطقه های مورد بررسی باید گفت که از شرق کشور به غرب کشورانجام شده است .از هر منطقه یک فرش مورد بررسی قرار گرفته است. باید بیان کرد که در هر منطقه نمونه های مختلفی از طرح ماهی در هم  با رنگبندی های متفاوت دیده می شود که سعی شده طرح های ماهی در همی انتخاب شود که بیشتر در آن منطقه بافته شده است .

منطقه های مورد بررسی به ترتیب عبارتند از بلوچ ‘ بیرجند ‘ همدان ‘ ملایر ‘ قشقایی ‘ بیجار‘ تبریز آنالیز فرش های مورد نظردر چند مرحله می باشد که در زیر مراحل آن بیان شده است :

١ – تصویری از فرش

۲ – طرحی از متن و حاشیه

۳ – طرحی هندسی و به اصطلاح طرحی کلی از فرش

۴ – طرحی از ماهی های فرش مورد نظر

 آنالیز طرح سالارخانی بلوچ

 

فرش سالارخانی بلوچ