اخبار فرش

ارسال پرونده ثبت فرش کاشان به سازمان جهانی مالکیت فکری

«محمد ویسیان» در حاشیه گشایش شعبه فرش کاشان اظهار داشت: تاکنون پنج منطقه فرش دستباف کشور شامل تبریز، هریس ، خوی ، قم و اصفهان مطابق با قوانین بین المللی در مرکز مالکیت فکری ثبت جهانی شده است.

وی پیش نیاز ثبت فرش در رده جهانی را ثبت ملی عنوان کرد و افزود: ثبت ملی فرش کاشان در مرکز فرش ایران انجام شده است.ویسیان خاطرنشان کرد: پس از ارسال پرونده ثبت به وایپو، مراحل کار ثبت یک سال به طول می انجامد.وی افزود: با ثبت جهانی فرش های مناطق ایران، امکان کپی برداری و سوء استفاده رقبای فرش دستباف ایران از بین خواهد رفت.

ایران اکونا

منبع :