اخبار فرش

فرش کاشان در مسیر ثبت جهانی

 پرونده ثبت فرش کاشان در سازمان جهانی مالکیت فکری یا معنوی )وایپو( در ژنو در حال بررسی است. معاون تحقیقات و آموزش مرکز ملی فرش امروز در حاشیه گشایش شعبه فرش ملی ایران در کاشان با بیان اینکه پرونده ثبت فرش کاشان به سازمان جهانی مالکیت فکری یا معنوی(وایپو( مستقر در ژنو ارسال شدگفت: تاکنون پنج منطقه فرش دستباف کشور شامل تبریز، هریس ، خوی ، قم و اصفهان مطابق با قوانین بین المللی در مرکز مالکیت فکری ثبت جهانی شده است. محمد ویسیان افزود: با ثبت جهانی فرش های مناطق ایران، ...

پرونده ثبت فرش کاشان در سازمان جهانی مالکیت فکری یا معنوی )وایپو( در ژنو در حال بررسی است.
معاون تحقیقات و آموزش مرکز ملی فرش امروز در حاشیه گشایش شعبه فرش ملی ایران در کاشان با بیان اینکه پرونده ثبت فرش کاشان به سازمان جهانی مالکیت فکری یا معنوی(وایپو( مستقر در ژنو ارسال شدگفت: تاکنون پنج منطقه فرش دستباف کشور شامل تبریز، هریس ، خوی ، قم و اصفهان مطابق با قوانین بین المللی در مرکز مالکیت فکری ثبت جهانی شده است.
محمد ویسیان افزود: با ثبت جهانی فرش های مناطق ایران، امکان کپی برداری و سوء استفاده رقبای فرش دستباف ایران از بین خواهد رفت.
وی پیش نیاز ثبت فرش در رده جهانی را ثبت ملی عنوان کرد و افزود: ثبت ملی فرش کاشان در مرکز فرش ایران انجام شده است.

تی نیوز

منبع :