رنگ و رنگرزی

دستمزد رنگرزی خامه قالی در کارگاههای رنگرزی

انجمن فرش ایران در راستای خدمات همه جانبه به جامعه فرش ایران تلاش دارد بمنظور شفاف سازی قیمت نهادهای تولید قالی همه ماهه نرخ مواد اولیه وسایر نهادهای تولید وخدمات وحرف جانبی فرش را به اطلاع کاربران برساند .لذا میانگین هزینه های رنگرزی پشم وابریشم به شرح زیر است.

الف: هزینه رنگرزی پشم با مواد رنگزای طبیعی برای هر کیلو به تومان

1 سرمه ای با نیل هر کیلو 15000-10000تومان
2 آبی با نیل (ماستی) هر کیلو 7000-5000تومان
3 لاکی با قرمزدانه هرکیلو 50000-35000تومان
4 گل اناری با روناس هرکیلو 25000-18000تومان
5 سبز با نیل هرکیلو 15000-10000تومان
6 سایر رنگها هرکیلو 7000-4500تومان

 ب: هزینه رنگرزی پشم با مواد رنگزای شیمیایی

1 رنگرزی پشم با مواد رنگزای اکتیو ومتال هر کیلو 6000-5000تومان
2 رنگرزی پشم با مواد رنگزای اسیدی هر کیلو 5000-4000تومان

 ج: دستمزد رنگرزی ابریشم همواره 50 درصد بیشتر از رنگرزی پشم در شرایط مشابه می باشد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 09153178910 تماس حاصل فرمایید.

انجمن فرش ایران

منبع :