نقوش و طرح های فرش

میانگین هزینه های طراحی و نقاشی قالی

انجمن فرش ایران تلاش دارد با شفاف سازی هزینه های تولید فرش هم به تولیدکنندگان کمک نماید که هزینه های تولید را مدیریت نمایند وهم شهروندان را با هزینه های تولید فرش آشنا نمایند لذا از این تاریخ به بعد همه ماهه هزینه های طراحی ونقاشی فرش به اطلاع کاربران خواهد رسید.

 

1 هزینه طراحی طرحهای ویژه تابلو فرش هرگره 20 ریال
2 هزینه طراحی طرحهای عادی تابلوفرش هرگره 10 ریال
3 هزینه طراحی طرحهای انحصاری وویژه فرش هر گره 20 ریال
4 هزینه طراحی طرحهای انحصاری وعادی فرش هر گره 15 ریال
5 هزینه طراحی طرحهای غیر انحصاری فرش هرگره 7-10 ریال
6 هزینه طراحی رنگبندی فرش هرگره 3 ریال
7 هزینه تغییر ابعاد و اندازه نقشه فرش فرش هرگره 3-2 ریال
8 هزینه طراحی ونقاشی توسط اساتید صاحب سبک فرش هرگره 20-50 ریال
9 هزینه طراحی طرحهای مادر واستثنایی فرش هرگره توافقی

عبدالله احراری مشاور فرهنگی انجمن فرش ایران

منبع :