اخبار فرش

نقش عشقی که هنرمند و بافنده ایرانی میزند + عکس

یک کارآفرین شهرستان اشتهارد: ما با هدف نهایی اشاعه استفاده از فرش دست بافت ایرانی و مقابله با فرش و تابلو فرشهای ماشینی و وارداتی فعالیت می کنیم.

گروه استانی «تیتریک»؛ آموزشگاه فرشی در شهرستان اشتهارد با هدف اصلی تعلیم و تربیت تا رسیدن به مرحله تولید فرش دست بافت و تابلو فرش مشغول به فعالیت است.

لذا در این بابت بافنده های زیادی در این اموزشگاه چه در امر بافت و اشتغال و چه اموزش در حال فعالیت هستند.در کنار اموزش،استفاده از بیمه هم جزء تسهیلات این آموزشگاه می باشد.

کار آفرین شهرستان و مسئول این آموزشگاه در این رابطه گفت: ما با هدف نهایی اشاعه استفاده از فرش دست بافت ایرانی و مقابله با فرش و تابلو فرشهای ماشینی و وارداتی فعالیت می کنیم و آرمان اصلی اموزشگاه استفاده از هنرمند و بافنده ایرانی است. فرش دست باف و بکارگیری بافنده ایرانی از دو جنبه کمک به زینت و اقتصاد خانواده های بی بضاعت حائز اهمیت است.

منبع :