تاریخچه فرش

فرش ترنجدار منظره حیوانات

محل نگهداری این فرش موزه میلان ایتالیا است و کار بافندگان شمال غربی ایران است .

 

فرشی با زمینه قرمز رنگ بدون لچک که فقط ترنج میانی دارد . نقش پر از حیوان این قالی به آن مشابهتی مطابق با فرش چلسی می دهد . تار و پود این فرش از ابریشم و پرز آن از پشم می باشد . اندازه آن 692 * 360 سانتی متر و گره های آن از نوع سنه و تعداد آن 568800 گره در متر مربع شمارش شده است . در بخش داخلی این فرش بر روی زمینه آبی رنگی که مانند قابی متن قرمز رنگ فرش را احاطه کرده است اشعار زیر به چشم می خورد .

ای خوش آن فرش که در بزم مراد

سایه وش در قدم شاه افتاد

روی ننهاد به ره چون خورشید

کرد فرش قدمش موی سفید

این نه فرش است گل نسرین است

پرده ی دیده ی حورالعین است

بوستانیست پر از لاله و گل

زان سبب کرده در او جا بلبل

نقش زنجیره ی او کرده عیان

جدول آب به هر گوشه روان

 

منبع : کتاب سیری در هنر قالی بافی ایران

منبع :