تاریخچه فرش

تاریخ فرش پهلوی (بخش ششم)

آمار کارگاهها  و کارگران طبق  جداول آماری  وزارت  کار که در سال 1328 تهیه  گردید  تعداد  کارگاههای  قالی بافی  در سال مزبور 41200 کارگاه  بوده  است  که  میزان  مصرف  نخ و پشم  آنها  بالغ بر3928680 کیلو و تولید  کارگاههای  مزبور بالغ  بر 1784655  متر مربع  قالی بوده  است .

جمع  کل  کارگران  در دود 128973 نفر بوده اند که از این  عده 8292 مرد و 69008  نفر زن  و 51673  خردسال  بوده اند  ( در حدود 40 درصد)  ضمناً  بر طبق  آمار مزبور شغل 1 جمع کل کارگران کشاورزی بوده ودرموقع فراغت به  بافتن قالی اشتغال  3 داشته اند .  بر طبق  آمارمستخرجۀ  1335 توسط  ادارۀ  کل  آمار عمومی  تعداد  کارگاههای  صنایع  خانگی ( قالی  و گلیم و زیلو)  در 88 نقطه  کشور بالغ  بر 103492 کارگاه  بوده  است .

جدول تعداد کارگاههای  قالی بافی  ونسبت  آن به سایر صنایع  خانگی  در88 حوزۀ  سرشماری« درسال 1335 »

 

شماره ردیف

 

حوزه سرشماری

کارگاههای تولید قالی، گلیم، زیلو و غیره

تعداد کارگاهها

درصد نسبت به کل کارگاههای صنایع خانگی

1

کرج

141

18

2

تهران

240

20

3

تبریز

3804

43

4

اصفهان

737

4/6

5

مشهد

2353

37

6

آبادان

47

5/17

7

شیراز

3823

7/50

8

کرمانشاه

740

3/56

9

اهواز

140

5/23

10

رشت

47

1/2

11

همدان

6129

4/64

12

قم

1159

3/34

13

رضائیه

236

3/42

14

یزد

1974

3/14

15

قزوین

742

4/48

16

اردبیل

1901

1/44

17

کرمان

539

54

18

اراک

10236

5/85

19

دزفول

1583

8/58

20

بروجرد

492

9/41

21

زنجان

4312

1/50

22

کاشان

11189

5/59

23

مسجد سلیمان

441

3/30

24

خرمشهر و شادگان

5

-

25

سنندج

1405

1/18

26

خرم آباد

889

2/41

27

مراغه و شاهین دژد

408

16

28

بابل

193

6/10

29

خوی

33

1/22

30

بندر پهلوی

55

9/4

31

کازرون

2730

8/52

32

سبزوار

303

8/9

33

نصف آباد

419

7/96

34

بهیمان

2516