نواحی و مناطق قالی بافی

اردومه دیروز و امروز!

عبدالله احراری 15 ماه قبل که بنا به اصرار یکی از دوستان تمایلی پیدا کردم که به صف تولید کنندگان فرش بپیوندم

و از این طریق هم درامدی داشته باشم و هم بخشی از نظریات و ایده های خودم را برای دوستان عملا" ثابت نمایم به روستای اردومه در نیشابور رفتم اردومه حدود 300 خانوار جمعیت دارد.بخش قابل توجهی از جمعیت آن به قالیبافی اشتغال دارند.در هر حال با شور و شوقی وصف ناپذیردر 15 ماه قبل وارد روستای فوق شدم و به کارگاههای قالیبافی زیادی با انگیزه دیدار با بافندگان و پیدا نمودن بافنده برای شروع تولید مراجعه نمودم که نهایتا" به دلیل رقابت شدید تولید کنندگان و رونق کار موفق به پیدا کردن بافنده بیکار  نشدم اکثر بافندگان این روستا به بافت قالی های 24متری و 18 متری و حداقل جفت 6 متری کنار هم اشتغال داشتند ، شیوه تولید کارفرمایی و عمدتا" برای عزیزان مشهدی می بافتند.چند ماهی گذشت و 4 ماه بعد یعنی حدود یکسال قبل مجددا" به روستای فوق مراجعه نمودم و این بار یکی از تولیدکنندگان عزیز مرا همراهی کردو گفت حاضر است تعدادی از بافندگان را در اختیار ما قرار دهد به محض ورود به روستا مشاهده کردم که تعداد زیادی از دارهای قالیبافی از خانه ها به کوچه های روستا انتقال و این نکته را به من فهماند که بازار بسمت رکود است.....

بگذریم چند روز قبل یعنی پس از گذشت 15 ماه پیگیر اوضاع اردومه  و جمعیت فعال آن شدم گفتند اکثر تولید کنندکان بافت قالی را متوقف نموده و بسیاری از قالیها به دلیل رکود بازار به صورت نیمه کاره رها شده و بخشی قابل توجه از بافندگان بیکار هستندو حالا این بافندگان هستند که برای دریافت سفارش و اشتغال به بافت با دستمزد کمتر التماس می کنند و حکایت  حکیم عمر خیام نیشابوری در مورد اردمه به حقیقت پیوسته که:

در کارگه رفتم دوش

دیدم دوهزار کوزه گویا و خموش

نا گه یکی کوزه برآورد خروش

کو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش

 

منبع :