تاریخچه فرش

« فرش پازیریک »

فرش ایران چنان زمینه گستردیی از دانش ، فن و هنر را در بر می گیرد که ظاهراً سال های فراوان دیگری هم باید صرف گردآوری و تکمیل اطلاعات آن شود .خوشبختانه در چهل سال اخیر توجه پژوهشگران بیش از پیش به این نکته معطوف شده است که نقش فرش چیزی مستقل از هنرهای دیگر نیست .

 

اگر از هر کسی که در رابطه با فرش اطلاعاتی دارد ، سوال شود که قدیمی ترین قالی موجود در جهان چیست بدون شک در پاسخ به آن نام پازیریک بر زبان می آورد . من هم به عنوان یک دانشجوی فرش پیش از آنکه موضوع این تحقیق را به همراه استاد گرامی خود انتخاب کنم ، همیشه مشتاق بودم که بدانم شروع فرش بافی از چه تاریخی بوده است و نام قدیمی ترین فرش جهان چیست و توسط چه اقوامی بافته شده . زمانی که این موضوع را انتخاب کردم به دنبال منابع جدیدی در رابطه با فرش پازیریک و تاریخ و محل کشف آن بودم . ولی متاسفانه تمام منابعی که در مورد این فرش در آنها کار شده بود ، همه فاقد مطلبی جدید بود و در تمامی کتب مربوطه مطالبی مشابه دوم آورده شده بود به خصوص این