کسب و کار

آيين‌ نامه اجرايي قانون بيمه هاي اجتماعي قاليبافان و مشاغل شناسه دار (كد دار )

وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت كار و امور اجتماعي وزارت تعاون ـ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري


وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 22/9/1388 بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي رفاه و تأمين اجتماعي و بازرگاني و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه شماره 164082/ت373 ه‍ـ مورخ 10/10/1386، آيين‌نامه اجرايي قانون بيمه‌هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه‌دار (كددار) ـ مصوب 1388ـ را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين‌ نامه اجرايي قانون بيمه‌هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه ‌دار (كددار)

ماده 1
در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

الف ـ قانون: قانون بيمه‌هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه‌دار (كددار) ـ مصوب 1388ـ .
ب ـ فرش: قالي، قاليچه و گبه.
پ ـ صنايع دستي شناسه‌دار (كددار): صنايع دستي خانگي و غير آن در گروههاي مصوب شناسه‌دار (كددار).
ت ـ مشمولان: شاغلان در مشاغل موضوع بندهاي (ب) و (پ) اين ماده و نيز مشمولان موضوع تبصره‌هاي (1) و (4) ماده (1) قانون كه داراي مجوز فعاليت و يا كارت شناسايي معتبر بر اساس فرآيند مندرج در ماده (2) اين آيين‌نامه مي‌باشند.

ماده 2
وزارت بـازرگاني و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مكلفند نسبت به شناسايي و معرفي مشمولان به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور اقدام نمايند.

تبصره 1ـ سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور موظف‌است مهارت فني معرفي‌شدگان و متقاضيان را بررسي و ظرف يك ماه پس از وصول معرفي‌نامه نسبت به صدور كارت مهارت فني آنان اقدام نمايد. بهره‌مندي افراد موضوع اين ماده از مزاياي قانون، منوط به ارايه كارت مهارت فني توسط سازمان يادشده مي‌باشد.

تبصره 2ـ اتحاديه‌ها و تشكل‌هاي مرتبط داراي مجوز از دستگاههاي موضوع اين ماده مي‌توانند نسبت به معرفي واجدان شرايط به سازمان ��موزش فني و حرفه‌اي كشور اقدام نمايند.

تبصره 3ـ بافندگان موضوع قانون بيمه بازنشستگي، فوت و از كارافتادگي بافندگان قالي، قاليچه، گليم و زيلو ـ مصوب 1376ـ كه در اجراي قانون يادشده بيمه پرداز بوده‌اند، مي‌توانند ضمن استمرار بيمه ‌پردازي، به منظور استفاده از مزاياي اين آيين‌ نامه ظرف سه ماه نسبت به اخذ كارت مهارت فني از سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور و ارايه آن به‌ سازمان تأمين اجتماعي اقدام نمايند.

ماده 3
مبناي محاسبه حق بيمه براي مشمولان براساس حداقل دستمزد ماهيانه مصوب شوراي عالي كار تعيين مي‌گردد و در صورتي كه مشمولان متقاضي پرداخت حق بيمه بر مبناي دستمزد بيشتر از مبلغ موضوع اين ماده باشند، انعقاد قرارداد و پرداخت حق بيمه مابه ‌التفاوت حداقل دستمزد و دستمزد تعيين شده توسط بيمه شده بلامانع خواهدبود.

ماده 4
نرخ حق بيمه مشـمولان به ترتيب مقرر در ماده (28) قانون تأمين اجتماعي ـ مصوب1354ـ مي‌باشد. بيست درصد حق بيمه سهم كارفرمايي توسط دولت و هفت درصد نيز توسط بيمه شده پرداخت خواهدشد.

ماده 5
بيمه شده مكلف است در دوره اعتبار كارت شناسايي و كارت مهارت فني، مبلغ حق بيمه سهم خود را از تاريخ انعقاد قرارداد براساس قانون اصلاح بند «ب» و تبصره (3) ماده (4) قانون تأمين اجتماعي ـ مصوب 1365ـ طبق ماده (39) قانون تأمين اجتماعي به صورت ماهانه به سازمان پرداخت نمايد.

تبصره1ـ استمرار بهره ‌مندي افراد از حمايتهاي موضوع قانون صرفاً در صورت تمديد مجوز فعاليت يا كارت‌شناسايي معتبر و كارت مهارت فني با اخذ تأييديه كتبي از دستگاههاي ذي‌ربط مبني بر اشتغال تمام وقت يا پاره‌ وقت امكان‌پذير است.

تبصره2ـ در صورت توقف پرداخت حق بيمه براي سه ماه متوالي، بيمه‌شده مي‌تواند تا موعد پرداخت بعدي حق بيمه دوره قبلي را پرداخت نمايد.

تبصره3ـ در خصوص مشمولان بند (ب) ماده (1) كه در كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي ـ مصوب 1354ـ شاغل مي‌باشند، طبق ماده (36) قانون مذكور اقدام خواهد شد.

تبصره4ـ در صورتي كه پرداخت حق بيمه از طرف بيمه شده در موعد مقرر در تبصره (2) اين ماده متوقف شود با حفظ سوابق قبلي، بيمه وي قطع خواهد شد و برقراري مجدد آن منوط به ارائه تقاضاي كتبي و تنظيم قرارداد جديد با رعايت مفاد اين آيين‌نامه خواهدبود.

ماده6
حداقل سن افراد واجد شرايط براي انعقاد قرارداد بيمه موضوع اين آيين‌ نامه، پانزده سال و حداكثر پنجاه سال تمام است.

تبصره ـ سوابق بيمه‌ پردازي مشمولان اين آيين‌نامه به حداكثر سن موضوع اين ماده اضافه مي‌شود.

ماده 7
شرايط لازم براي بيمه متقاضياني كه بيش از پنجاه سال سن دارند به‌شرح زير تعيين مي‌شود:

الف ـ در زمان تقاضا سن آنان بيش از پنجاه و پنج سال نباشد.
ب ـ حق بيمه مازاد را يكجا بپردازد.
پ ـ بين پذيرش تقاضا توسط سازمان تأمين اجتماعي و پرداخت يكجا بيش از يك ماه فاصله نباشد.
ت ـ هر فرد مي‌تواند يك بار متقاضي استفاده از امكان پرداخت يكجا شود.

ماده 8
بيمه شدگاني كه داراي كارفرما باشند، از مزاياي مندرج در ماده (3) قانون تأمين اجتماعي ـ مصوب 1354ـ و همچنين حمايتهاي مندرج در قانون بيمه بيكاري ـ مصوب 1369ـ برخوردار مي‌باشند.

تبصره ـ حوادث ناشي از كار موضوع اين آيين‌نامه كه منجر به برقراري مستمري از كارافتادگي و فوت مشمولان مي‌شود، عبارت است از حوادثي كه در ارتباط با حرفه بافندگي و صنايع دستي موضوع بندهاي « ب» و « پ» اين آيين‌نامه ( با تشخيص سازمان تأمين اجتماعي) متوجه بيمه ‌شدگان مي‌شود.

ماده 9
سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با همكاري وزارت بازرگاني و سازمان ميـراث فرهـنگي، صنايع دستـي و گردشگـري سامانه اطلاعـات جامع مشـمولان را ايجاد نمايد.

ماده 10
سوابق مشمولان قانون بيمه بازنشستگي، فوت و ازكارافتادگي بافندگان قالي، قاليچه، گليم و زيلو ـ مصوب 1376ـ كه به نحوي از انحا از شمول قانون مذكور خارج‌شده و مشمول اين آيين‌نامه قرارگرفته و يا در كارگاههاي مشمول قانون تأمين‌اجتماعي ـ مصوب 1354ـ اشتغال به كار مي‌يابند، با درخواست بيمه شده و يا پرداخت مابه‌التفاوت حق بيمه مربوط، جزء سنوات خدمت قابل قبول آنان در اجراي قانون تأمين اجتماعي محسوب مي‌شود، در غير اين صورت سابقه آنان به نسبت پنجاه درصد سنوات پرداخت حق بيمه به منظور بهره‌مندي از تعهدات قانوني ملاك عمل خواهد بود.

ماده 11
از تاريخ 27/7/1388، هزينه اجراي اين آيين‌نامه در سال جاري از محل اعتبار برنامه 30441 مذكور در بند (34) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور تأمين مي‌شود.

ماده 12
معاونت برنامـه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور موظف است براساس پيشنهاد وزارتخانه‌هاي رفاه و تأمين اجتماعي و بازرگاني و سازمان ميراث فرهـنگي، صنايع دسـتي و گردشگري اعتبار لازم براي اجراي قانون در سال 1389 و بعد از آن را در لوايح بودجه سالانه پيش‌بيني نمايد.
اجراي اين آيين ‌نامه در سال 1389 و بعد از آن منوط به تأمين اعتبار در قوانين بودجه سالانه كشور است و سازمان تأمين اجتماعي متناسب با اعتبار پيش‌بيني شده و متناسب با تعداد افراد معرفي شده توسط وزارت بازرگانـي و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري موظف به بيمه نمودن مشمولان مي‌باشد.
اين تصـويب ‌نامه در تاريخ 3/11/1388 به تأييـد مقام محترم رياسـت جمهوري رسيده ‌است.

منبع :