دستگاه ، ابزار و نحوه قالی بافی

چه نخی وچه خامه ای برای چه رجشماری ؟

قسمت سوم : پودهای ضخیم یا ارقاچ عبدالله احراری ارقاچ یا پودها یا بقول خراسانیها القاچ نیز الزاما باید از نظر ظرافت و ضخامت متناسب با تراکم یا رجشمار فرش باشد وعدم تناسب آن با تراکم فرش میتواند باعث ایجاد عیوب بسیاری در فرش گردد.

ارقاچ نیز همانند نخ چله می تواند بسته به سبک بافت از جنس های مختلفی انتخاب گردد در برخی دستبافته های عشایری از پود پشمی ،در بسیاری از دستبافته های عشایری و روستایی و شهری از نخ پنبه ای بعنوان ارقاچ استفاده می شود وجه تمایز عمده نخ ارقاچ نسبت به نخ چله یا شت تاب کمترآن و ضخامت یا تعداد لای دو برابر آن نسبت به نخ چله در شرایط مساوی است .بعنوان مثال اگر بافنده ای برای چله یک قالی 40 رجی از نخ نمره 20 دوازده لا استفاده نماید برای نخ ارقاچ باید از نمره 10 دوازده لا یا 20 بیست وچهار لا استفاده نماید برای نخ ارقاچ نیز باید بر این نکته تاکید کرده که تلاش شود با افزایش نسبی خامه ها و کم کردن ضخامت وتعداد لای پودها از پوک شدن قالی کاسته شود .

جدول تناسب نخ های ارقاچ با رجشمار فرش به شرح زیر است.

ردیف  رجشمار نمره وتعدادلای ارقاچ پشمی   نمره و تعداد لای ارقاچ پنبه ای
 1 15 ازجنس خامه مصرفی نمره 10 بیست هفت لا
2 20 از جنس خامه مصرفی نمره 10 بیست وچهار لا
3 25 از جنس خامه مصرفی نمره 10 بیست ویک لا
4 30 از جنس خامه مصرفی نمره 10 هجده لا
5 35 از جنس خامه مصرفی نمره 10 پانزده لا
6 40 از جنس خامه مصرفی نمره 10 دوازده لا
7 45 - نمره  10 نه لا
8 50 - نمره 10 شش لا
9 55 - نره 20نه لا
10 60 - نمره 20 شش لا
11 70 - نمره 20 چهار لا

ابریشم : توصیه می شود که از ابریشم در پود استفاده ننماییم چون هیچ تاثیری برقیمت و ارزش افزوده فرش ندارد و شما برای هر رجشماری می توانید نخ پنبه ای مناسب تهیه نمایید.

منبع :